Økonomi

Foreningens regnskab og budget

Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af kassereren hvert år efter periodens udløb, og overgives til foreningens revisor. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens budget udarbejdes af bestyrelsen, og forelægges på generalforsamlingen til orientering.

Foreningens kasserer og formand har adgang til foreningens konti via netbank, og transaktioner foretages KUN via netbank. Foreningen har INGEN kontantbeholdning (kontant kassebeholdning).

Særlige aktiviteter

Såfremt foreningen iværksætter ekstraordinære aktiviteter, der væsentligt påvirker foreningens økonomi ud over forelagte budget, eller på baggrund af fremlagte større projekter, vil dette fremgå af dette afsnit på foreningens hjemmeside. (Pt. ingen)

Kontingenter og gebyrer mv.

Kontingent for hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamlingen. Kontingenter og gebyrer mv. opkræves via betalingsserviseaftale med Nets Danmark.
Parcelejere der er tilmeldt PBS får tilsendt normal PBS-opkrævning og beløbet hæves automastik.
Parcelejere der IKKE har tilmeldt betaling til grundejerforeningen får tilsendt en opkrævnign fra Nets Danmark. (Parcelejere der ikke er tilmeldt PBS vil blive opkrævet et gebyr på kr. 35,- pr. opkrævning)

Kontingentet for 2019 er fastsat til kr. 950,- pr. parcel.

Det er parcelejers pligt, at holde foreningen orienteret om ejerforhold – herunder navn og adresse på parcelejer. Manglende orientering om ændringer i ejerforhold, fx ændret adresse kan medføre pålæg om betaling af ejerskiftegebyr eller et administrationsgebyr på kr. 350,-.

Parcelejere opfordres til at gøre brug af muligheden for at tilmelde sig opkrævning via PBS – Dette gøres ved at tilmelde sig PBS-ordningen for GF Agervænget via dette link:

Link til on-line tilmelding af parcelejere til PBS

Brug linket i venstre kolonne for at læse mere om kontingenter og gebyrer; Læs om fordele ved tilmelding til PBS-ordningen, og få information om sikkerhed ved brug af ovenstående on-line tilmelding.

Rykkere

På generalforsamlingen 2011 blev godkendt, at bestyrelsen fremover kan opkræve rykkergebyrer på kr. 100,- for enhver udsendt rykker, forudsat at der på forudgående opkrævning er fastsat betalingsfrist på minimum 10 dage. Bestyrelsens praksis er at det kun udsendes én rykker – herefter sendes sager om manglende betaling til retslig inkasso.

Bestyrelsen kan, jfr. foreningens vedtægter til enhver tid søge opkrævning via inkasso, forudsat overdragelse til inkasso er varslet ved rykker med en mulig betalingsfrist på 10 dage.

Foreningens bankkonto i Danske Bank:
Betalinger af kontingent kan fremover ikke ske ved bankoverførsel.

Kontakt:
Spørgsmål om indbetalinger til foreningen kan rettes direkte til foreningens kasserer på: kasserer@agervaenget.dk