Tilladelser

Deklarationen for foreningens område fastlægger en række krav og betingelser, som er langt mere vidtgående end almindelige bestemmelser fx. i forhold til hegnsloven, bygningsreglementer etc.

Det er også af deklarationen det fremgår, at parcelejerne er medlemspligtig af grundejerforeningen.
Det er således også parcelejers pligt, at holde foreningen orienteret om ejerforhold – herunder navn og adresse på parcelejer.

Deklarationen stemmer således ikke altid særlig godt overens, med den udvikling området har gennemgået, siden området blev udstykket. Det ændre dog ikke på, at deklarationen er gældende lovgivning. Vi skal derfor som parcelejere være opmærksom på, at ændringer i beplantning, hegning, bebyggelser o.l. kan være ændringer i forhold, der er omfattet af krav i deklarationen – selv ændringer eller forbedringer vi anser for helt naturlige i nutidens øjne.

Ønsker man at fortage ændringer, forbedringer o.l., der ikke er i overensstemmelse med deklaration er det som udgangspunkt kommunen man henvende sig til for at søge dispensation. Det kan være en god ide først at forhøre sig hos grundejerforeningen, nabo eller andre inden man går igang. Eller måske kan du finde svar på dit spørgsmål, eller få vejledning her på hjemmesiden under “spørgsmål og svar”.
Ved større byggeprojekter, som tilbygninger, ændringer i tilkørselsforhold o.l. er det altid nødvendigt at indhente tilladelser fra myndighederne.

I erkendelse af at deklarationen ikke altid er helt “up-to-date” vedtog generalforsamlingen den 24. februar 2005 et sæt forvaltningsbestemmelser. Disse bestemmelser skal anses som en fælles holdning til visse principielle forhold, der er omtalt i deklarationen.
Forvaltningsbestemmelserne kan ikke retsgyldigt tilsidesætte deklarationen, men giver en rettesnor for bestyrelsens forvaltningsmæssige stillingtagen i sager, der omhandles i deklarationen. Samtidig er forvaltningsbestemmelserne en guide til parcelejerne – bl.a. om hvornår man særligt skal være opmærksom på, at formel ansøgning om dispensation anses påkrævet.

Et typisk eksempel fra forvaltningsbestemmelserne:
“Det skal ikke påtales, hvis der på en ejendom opføres mindre, fritliggende bygninger som f.eks. lejehus, drivhus, redskabsskur, brændeskur, flyvevolière o.lign., når disse i placering, konstruktion, udførelse, materialevalg og farver, respekterer det i deklarationens pkt. 9.d. anførte krav om arkitektonisk tiltalende præg af en vis ensartethed.”

Hent deklarationen her

Hent forvaltningsbestemmelserne her